VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > 汇编语言 >
  • C#教程之c#判断输入的是不是数字的小例子

代码如下:

public bool isnumeric(string str)
   {
    char[] ch=new char[str.Length];
    ch=str.ToCharArray();
    for (int i = 0; i < ch.Length;i++ )
    {
        if (ch[i] < 48 || ch[i] > 57)
        {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

 

 相关教程