VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > Python基础教程 >
  • python基础教程之python列表转换为字符串

本站最新发布   Python从入门到精通|Python基础教程
试听地址  
https://www.xin3721.com/eschool/pythonxin3721/


对于非纯字符串组成的列表,需要使用map(str, 列表)转换,纯字符串组成的列表则不需要转换

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
c = ','.join(map(str,list1))
print(c)
print(type(c))


list2 = ['1', '2', '3', '4', '5']
d = ','.join(list2)
print(d)
print(type(d))
相关教程