VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > VBnet >
  • VB.net现在是不是没有办法在listview和treeview里设置背景图片了?

我试过lvm_setbkimage,不行!
代码如下:有问题吗?(定义部分省略了)
        Dim tLBI As LVBKIMAGE
        Const LVM_SETTEXTBKCOLOR As Integer = LVM_FIRST + 38
        Const LVBKIF_SOURCE_URL As Integer = &H2
        Const LVBKIF_STYLE_TILE As Integer = &H10
        Const CLR_NONE As Long = &HFFFFFFFF
        Dim sI As String = "D:\04.jpg"
        tLBI.pszImage = sI & Chr(0)
        tLBI.cchImageMax = Len(sI) + 1
        tLBI.ulFlags = LVBKIF_SOURCE_URL Or LVBKIF_STYLE_TILE
        SendMessage(ListView_Info.Handle, LVM_SETBKIMAGE, 0, tLBI)
        SendMessage(ListView_Info.Handle, LVM_SETTEXTBKCOLOR, 0, CLR_NONE)
相关教程