VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > .net教程 >
 • ASP.net教程之【朝花夕拾】设计模式之中介者模式

中介者模式简介

提供一个中介对象出来,用于封装一系列对象的交互,从而使各对象不需要直接交互,进一步降低了对象间的耦合度。这是一种行为型设计模式。

由此可见,中介者模式主要解决的是对象间所存在的大量关系,我们都知道,对象间一旦关联紧密,必然会导致系统的复杂性增加,一旦某个对象有所修改,其关联对象也有可能会有跟着更改,这自然不是我们所希望的。有些朋友可能会说,如果交互很多,是不是可以将对象合并,从某种角度上来说,我们可以考虑对象合并。但是,我们并不能这样去做,因为对象存在的层级可能是不同的,有些是处理数据交互的,有些是处理业务级的,合并起来会导致系统层次不明,引入更大的风险。

在现实生活中,中介者更多的体现为调度平台或者房产中介,再或者就是红娘了。我们以红娘为例,

程序员找个女朋友实在是太难,而且时间也不多,圈子也不大,一个一个去认识,鬼知道哪一个要找对象的,耗费精力不说,尼玛,还少敲了好几段代码。所以,一般通过红娘会更方便一点,会使得我们的目的更加明确,就是找对象,筛选、信息收集、匹配的事情交给红娘做就好了。毕竟红娘可是掌握着很多女孩子的信息及其择偶要求的,程序员过去把信息或者要求填写一下即可,红娘帮你匹配合适的女孩子,一旦有较高的匹配度,就可以约会见见了,说不准很快就成了,这样代码没少敲,对象也不耽误找,是不是很爽……


以上,我们可以发现,在中介者模式里面,中介者承担的职能主要包括:

 • 业务通道的聚合,把之前繁琐的对象交互抽象出来,所有的交互通过中介者通道进行。
 • 信息的中转,在中介者模式里,对象间的信息通过中介者转发到对应的对象处。

中介者UML类图

UML描述的是程序员相亲的例子

zhongjiezhe


通过以上UML图,我们可以知道,中介者模式主要有以下几个角色

Mediator: 抽象中介者。定义了同事对象与中介者对象进行交互的接口。

ConcreteMediator: 具体中介者,实现抽象中介者的方法。

Colleague: 抽象同事类。

ConcreteColleague: 具体同事类。每个具体同事类都只需要知道自己的行为即可,他们是直接与中介者打交道的类。

范例

接下来我们以程序员找对象为例,这里的中介者就是程序员与妹子之间协调的红娘了,来看看如何通过代码编写

核心逻辑代码:

  1: /// <summary>
  2: /// 抽象中介者
  3: /// </summary>
  4: public abstract class Mediator
  5: {
  6:   /// <summary>
  7:   /// 相亲
  8:   /// </summary>
  9:   public abstract void BlindDate(Colleague colleague, string msg);
 10: }
 11:  
 12: /// <summary>
 13: /// 抽象同事类
 14: /// </summary>
 15: public abstract class Colleague
 16: {
 17:   protected Mediator mediator;
 18:   protected string msg;
 19:  
 20:   public Colleague(Mediator mediator, string msg)
 21:   {
 22:     this.mediator = mediator;
 23:     this.msg = msg;
 24:   }
 25:  
 26:   public abstract void Communication(string msg);
 27: }
 28:  
 29: /// <summary>
 30: /// 媒婆或者说是红娘
 31: /// </summary>
 32: /// <seealso cref="ConsoleApp2.Colleague" />
 33: public class Matchmaker : Colleague
 34: {
 35:   public Matchmaker(Mediator mediator, string msg) : base(mediator, msg)
 36:   {
 37:   }
 38:  
 39:   public void BlindDate()
 40:   {
 41:     this.mediator.BlindDate(this, this.msg);
 42:   }
 43:  
 44:   public override void Communication(string msg)
 45:   {
 46:     Console.WriteLine(this.msg + ":" + msg);
 47:   }
 48: }
 49:  
 50: /// <summary>
 51: /// 相亲者
 52: /// </summary>
 53: /// <seealso cref="ConsoleApp2.Colleague" />
 54: public class Programmer : Colleague
 55: {
 56:   public Programmer(Mediator mediator, string msg) : base(mediator, msg)
 57:   {
 58:   }
 59:  
 60:   public void BlindDate()
 61:   {
 62:     this.mediator.BlindDate(this, this.msg);
 63:   }
 64:  
 65:   public override void Communication(string msg)
 66:   {
 67:     Console.WriteLine(this.msg + ":" + msg);
 68:   }
 69: }
 70:  
 71: /// <summary>
 72: /// 这里就是中介机构了,暂且叫做结婚吧,作为一个中介结构,里面的信息是完全的
 73: /// </summary>
 74: /// <seealso cref="ConsoleApp2.Mediator" />
 75: public class MarryMediator : Mediator
 76: {
 77:   public override void BlindDate(Colleague colleague, string msg)
 78:   {
 79:     colleague.Communication(msg);
 80:   }
 81: }
 
调用:
  1: class Program
  2: {
  3:   static void Main(string[] args)
  4:   {
  5:     Mediator mediator = new MarryMediator();
  6:  
  7:     //红娘
  8:     Matchmaker matchmaker = new Matchmaker(mediator, "金牌红娘");
  9:     //程序员
 10:     Programmer programmer = new Programmer(mediator, "光棍程序员");
 11:  
 12:     mediator.BlindDate(matchmaker, "请问你是要相亲吗,我们这边的优质女生有很多");
 13:     mediator.BlindDate(programmer, "是的,帮我介绍一个温柔贤惠的妹子吧");
 14:  
 15:     Console.Read();
 16:   }
 17: }

运行结果:

1554447454(1)

就这样,让人期待已久的相亲开始了,后面的事情,就交给程序员自己发挥了

优缺点


优点:

中介者模式简化并理清了对象间的关系,降低了类本身的复杂度,松散了对象间的耦合

缺点:

中介者本身承担着太过沉重的职责,以至于中介者挂掉,可能系统也会挂掉

使用场景思考

中介者模式,比较适合处理比较稳定的场景,对于一组定义比较良好的对象,预期可变性不是那么强,想通过一个中间类来封装多个类中的行为,而又不想生成太多的子类。 比如在DDD领域驱动中,服务层与领域对象的交互就是一个非常稳定的场景,在这个场景里中介者模式得到了比较广泛的运用。

 • 以上为本篇文章的主要内容,希望大家多提意见,如果喜欢记得点个推荐

  作者: 艾心

  出处: https://www.cnblogs.com/edison0621/

  本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,转载时保留原作者和文章地址即可。


相关教程