VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 编程开发 > VB.net教程 >
 • VB.NET中的不等于Nothing

下面代码等效:

If (cbl Is Nothing) Then

Else
        dosomething()
End If

 

If Not (cbl Is Nothing) Then
        dosomething()
End If


If (cbl IsNot Nothing) Then
        dosomething()
End If
 

相关教程